ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VNPT EMAIL

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VNPT EMAIL(sau đây gọi tắt là “Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ”) này quy định các quyền và nghĩa vụ của Người Sử Dụng, với tư cách là Khách Hàng, khi sử dụng Dịch Vụ do TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG cung cấp với tên gọi VNPT Email.
Bên cạnh Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này, VNPT VinaPhone ban hành kèm theo Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng. Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng là một phần không tách rời của Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này, Khách Hàng cần đọc, hiểu và chấp thuận Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ và Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng trước khi đăng ký, sử dụng Dịch Vụ VNPT Email.

Điều 1: Giải thích từ ngữ
1.1. “VNPT Email” là dịch vụ thư điện tử cung cấp cho khách hàng sử dụng với tên miền riêng của khách hàng, có thể sử dụng qua các ứng dụng khách (client) để gửi nhận thư hoặc sử dụng website để truy cập, gửi thư/nhận thư trên hệ thống thông qua địa chỉ: https://mail.vnptemail.vn hoặc https://mail.vnptmail.vn
1.2. “Tài Khoản VNPT Email” là tài khoản thư điện tử trên hệ thống VNPT Email do VNPT VinaPhone khởi tạo hoặc do Khách Hàng khởi tạo để sử dụng Dịch Vụ.
1.3. “Dịch Vụ” là dịch vụ email được cung cấp trên hệ thống máy chủ của VNPT.
1.4. “Khách Hàng” là người sử dụng thực hiện cung cấp thông tin, đăng ký và sử dụng các Dịch Vụ được cung cấp qua hệ thống VNPT Email.
1.5. “Bên Cung Cấp Dịch Vụ” hoặc “VNPT VinaPhone” là TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG, một công ty được thành lập hợp pháp theo Pháp Luật Việt Nam, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106869738 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp và được cập nhập và thay đổi theo từng thời điểm.
1.6. “Ngày Làm Việc” là một ngày không phải Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ theo quy định tại Việt Nam.
1.7. “Pháp Luật Việt Nam” là bất kỳ hiệp ước, quy chế, bộ luật/luật, lệnh, nghị quyết, pháp lệnh, nghị định, chỉ thị, quyết định, thông tư, quy định, công văn hoặc bất kỳ diễn giải nào đối với các văn bản quy phạm pháp luật vừa nêu được ban hành, phát hành hoặc công bố bởi bất kỳ Cơ quan Chức năng nào của Việt Nam.
Điều 2: Phạm vi cung cấp và sử dụng dịch vụ
VNPT VinaPhone cung cấp cho Khách Hàng dịch vụ để thực hiện gửi thư/nhận thư phục vụ cho trao đổi công việc hằng ngày theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này.
Điều 3: Thanh toán cước phí Dịch Vụ
3.1. Chu kỳ thanh toán: Việc thanh toán cước phí Dịch Vụ thực hiện theo chu kỳ gói cước và áp dụng hình thức trả trước. Khách Hàng thanh toán cho VNPT VinaPhone trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo cước phí Dịch Vụ của VNPT VinaPhone. Sau khi nhận đủ cước phí Dịch Vụ, VNPT VinaPhone sẽ xuất hóa đơn cho Khách Hàng. Hóa đơn cước phí Dịch Vụ do VNPT VinaPhone cung cấp sẽ được coi như Khách Hàng chấp thuận nếu Khách Hàng không có khiếu nại và đưa ra lý do khiếu nại chính đáng, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn cước phí Dịch Vụ.
3.2. Khách Hàng không được hoàn trả cước phí Dịch Vụ đã thanh toán cho VNPT VinaPhone trong mọi trường hợp. Giá trị thanh toán có thể bù trừ với khoản công nợ khác giữa VNPT VinaPhone và Khách Hàng (nếu có).
3.3. Khách Hàng thanh toán cước phí Dịch Vụ cho VNPT VinaPhone bằng tiền mặt, ví VNPT Money hoặc chuyển khoản bằng tiền Việt Nam đồng.
Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng
4.1. Quyền của Khách Hàng:
(a) Được sử dụng Dịch Vụ theo đúng quy định tại Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ, Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng và Pháp Luật Việt Nam.
(b) Yêu cầu VNPT VinaPhone cung cấp thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và dịch vụ giá trị gia tăng kèm theo (nếu có).
(c) Được quyền yêu cầu VNPT VinaPhone bảo mật các thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp cho VNPT VinaPhone theo quy định của Pháp Luật Việt Nam.
(d) Được quyền yêu cầu VNPT VinaPhone hỗ trợ xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.
4.2. Nghĩa vụ của Khách Hàng:
(a) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cước phí Dịch Vụ và chịu chi phí (chuyển tiền, phí ngân hàng và các chi phí khác có liên quan) phát sinh khi thanh toán cước phí Dịch Vụ.
(b) Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời toàn bộ các thông tin theo yêu cầu củaVNPT VinaPhone.
(c) Đảm bảo Khách Hàng có đầy đủ tư cách, thẩm quyền đăng ký, sử dụng Dịch Vụ và thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này.
(d) Không được chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này cho bên thứ ba trước khi được sự đồng ý của VNPT VinaPhone. Không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức khác sử dụng Dịch Vụ. Không được sử dụng Dịch Vụ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
(e) Khi có sự cố Dịch Vụ, Khách Hàng phải thông báo cho đầu mối liên hệ của VNPT VinaPhone để cùng phối hợp xử lý.
Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của VNPT VinaPhone
5.1. Quyền của VNPT VinaPhone:
(a) Yêu cầu Khách Hàng thanh toán cước phí Dịch Vụ theo đúng gói cước Khách Hàng đã đăng ký.
(b) Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ.
(c) Giám sát việc sử dụng Dịch Vụ của Khách Hàng theo quy định của Pháp Luật Việt Nam.
(d) Được loại trừ trách nhiệm với Khách Hàng và bên thứ ba trong trường hợp Khách Hàng bị lộ/mất mật khẩu Tài khoản email dẫn đến người không có thẩm quyền tự ý sử dụng Tài khoản email để thực hiện các hành vi trái pháp luật mặc dù VNPT VinaPhone đã thực hiện đầy đủ các biện pháp để bảo vệ hệ thống.
(e) Không chịu trách nhiệm về thiệt hại của Khách Hàng, các khiếu nại, khởi kiện Khách Hàng từ các bên khác nếu không xuất phát từ lỗi trực tiếp của VNPT VinaPhone.
(f) Không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác, tính hợp lý và tính kịp thời đối với các thông tin Khách Hàng cung cấp cho bên nhận thư thông qua việc sử dụng Dịch Vụ VNPT Email của VNPT VinaPhone.
5.2. Nghĩa vụ của VNPT VinaPhone:
(a) Đảm bảo chất lượng Dịch Vụ theo đúng chất lượng đã công bố.
(b) Trong khả năng của mình, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về xử lý dữ liệu cá nhân, xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em theo quy định của Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này, theo Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng tại từng thời điểm và theo quy định của Pháp Luật Việt Nam.
(c) Hướng dẫn Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ và phối hợp triển khai Dịch Vụ.
(d) Phối hợp với Khách Hàng trong quá trình vận hành, khai thác, bảo dưỡng và xử lý sự cố trong hệ thống.
(e) Ngay khi nhận được thông báo sự cố từ Khách Hàng, VNPT VinaPhone tìm hiểu, xác định nguyên nhân và thời gian xảy ra sự cố để khắc phục trong thời gian sớm nhất.
(f) Thông báo ngay cho Khách Hàng trong trường hợp nhà nước hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngừng cho phép cung cấp Dịch Vụ VNPT Email. Trường hợp này, VNPT VinaPhone sẽ được loại trừ toàn bộ trách nhiệm bồi thường thiệt hại và/hoặc phạt vi phạm hợp đồng vì việc ngừng cung cấp Dịch Vụ không phải do lỗi của VNPT VinaPhone.
(g) Giải quyết khiếu nại của Khách Hàng theo quy định của VNPT VinaPhone, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và tuân thủ quy định của Pháp Luật Việt Nam.
Điều 6: Thời hạn sử dụng, chấm dứt Dịch Vụ trước thời hạn
6.1. Thời hạn sử dụng Dịch Vụ theo thời hạn của gói Dịch Vụ mà Khách Hàng đã đăng ký, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Dịch Vụ có thể gia hạn theo thỏa thuận của các bên. Khi hết thời hạn sử dụng Dịch Vụ mà Khách Hàng không có yêu cầu gia hạn thì VNPT VinaPhone thực hiện chấm dứt việc cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng.
6.2. Việc cung cấp Dịch Vụ chấm dứt trước thời hạn trong những trường hợp sau:
(a) Các bên thỏa thuận chấm dứt Dịch Vụ trước thời hạn.
(b) Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngừng cho phép cung cấp Dịch Vụ.
(c) Do Khách Hàng có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm Điều Khoản Sử Dụng Dịch vụ hoặc không thanh toán cước phí Dịch Vụ.
Điều 7: Khiếu nại và giải quyết tranh chấp
7.1. Khách Hàng có quyền khiếu nại VNPT VinaPhone về cước phí Dịch Vụ, chất lượng Dịch Vụ hoặc các nội dung khác theo quy định tại Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng. VNPT VinaPhone có trách nhiệm giải quyết khiếu nại của Khách Hàng theo quy định của VNPT VinaPhone, Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và tuân thủ quy định của Pháp Luật Việt nam.
7.2. Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này được giải thích, hướng dẫn và điều chỉnh bởi Pháp Luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Trong trường hợp các bên không thể thương lượng, hòa giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày tranh chấp phát sinh thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án nhân dân có thẩm quyền nơi VNPT VinaPhone đặt trụ sở chính. Phán quyết của Toà án là cuối cùng và các bên phải có nghĩa vụ thi hành. Mọi chi phí phát sinh bên thua kiện chịu.
Điều 8: Thông báo
8.1. VNPT VinaPhone có trách nhiệm thông báo cho Khách Hàng về đầu mối có thẩm quyền liên hệ công việc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ VNPT Email.
8.2. Mọi thông báo, yêu cầu, đề nghị hoặc hình thức truyền đạt thông tin khác của một bên liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ chỉ có giá trị pháp lý với bên còn lại khi thể hiện bằng văn bản và chuyển cho bên còn lại theo một trong các hình thức: văn bản trao tay/thư bảo đảm (văn bản giấy), fax hoặc hình thức điện tử khác (email/zalo/viber/skype/…) của người có thẩm quyền. Bên thông báo theo hình thức điện tử phải cung cấp văn bản giấy cho Bên nhận thông báo ngay sau đó để xác thực thông tin.
8.3. Trường hợp các bên gửi nhiều thông báo, thông báo cuối cùng theo thời gian sẽ được áp dụng. Nếu thông báo nhận được cùng thời gian sẽ áp dụng theo thứ tự ưu tiên: hình thức điện tử, fax, văn bản trao tay/thư bảo đảm.
8.4. Mỗi bên sẽ thông báo cho bên kia về bất kỳ thay đổi nào đối với đầu mối liên hệ, địa chỉ, số điện thoại, email, hình thức liên hệ điện tử khác của mình. VNPT VinaPhone được loại trừ mọi trách nhiệm trong trường hợp không thể thông báo, liên lạc với Khách Hàng.
Điều 9: Trường hợp Bất khả kháng
9.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, bão, lũ lụt, động đất, sóng thần, dịch bệnh, cách ly kiểm dịch, sự thay đổi trong chính sách, pháp luật và/hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dẫn đến việc một bên hoặc các bên không thực hiện được đầy đủ các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này.
9.2. Một bên không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng sẽ được loại trừ trách nhiệm dân sự và không phải là cơ sở để bên còn lại chấm dứt Điều khoản sử dụng dịch vụ này hoặc áp dụng chế tài phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:
(a) Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng gây ra.
(b) Thông báo cho phía bên còn lại về sự kiện bất khả kháng ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng. Tùy từng trường hợp cụ thể, thu thập chứng cứ và/hoặc giấy xác nhận/thông báo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng để cung cấp cho bên còn lại.
(c) Thực hiện các nghĩa vụ không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng.
(d) Tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ bị tạm ngừng ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng ngay sau khi tác động của sự kiện bất khả kháng chấm dứt.
9.3. Các bên có thể thoả thuận kéo dài thời gian cung cấp Dịch vụ, nếu việc thực hiện Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này bị chậm trễ do sự kiện bất khả kháng. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hoặc gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến việc tiếp tục thực hiện Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này sẽ không có lợi cho các bên thì các bên có thể thỏa thuận chấm dứt việc thực hiện Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này.
Điều 10: Điều khoản chung
10.1. Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này được đăng tải trên Webmail của dịch vụ VNPT Email và được áp dụng cho tất cả các hình thức khác mà Khách Hàng tự sử dụng để gửi nhận email thông qua hệ thống dịch vụ VNPT Email.
10.2. Tại từng thời điểm, tùy theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, VNPT VinaPhone có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này và thực hiện cập nhập Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ mới trên Webmail của VNPT Email.
10.3. VNPT VinaPhone và Khách Hàng cam kết tuân thủ đầy đủ Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này và những sửa đổi/bổ sung (nếu có) tại từng thời điểm trong quá trình cung cấp và sử dụng dịch vụ.

[Quay lại trang đăng nhập] [Đầu trang]